Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Zavidovići

Dešavanja

Objavljuje se javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Zavidovići.

Člana Općinske izborne komisije Zavidovići imenuje Općinsko vijeće, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH na period od 7 (sedam) godina, koji traje od dana dobijanja saglasnosti.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje“.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA ZAVIDOVIĆI – Konkursna komisija, Ul. Safvet bega Bašagića, bb. 72220 Zavidovići, sa naznakom“Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije – NE OTVARAJ“.

PREUZIMANJE:
– Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Zavidovići
– Obrazac izjave o nepostojanju smetnji iz tačke IV Javnog oglasa

Izvorni članak: www.zavidovici.ba