Javni poziv za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije članova Zdravstvenog savjeta Općine Zavidovići

Dešavanja

Općinski načelnik Općine Zavidovići objavljuje javni poziv za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije članova Zdravstvenog savjeta Općine Zavidovići (u daljem tekstu: Zdravstveni savjet) u cilju ostvarivanja i unaprjeđenja prava pacijenata i provođenja društvene brige za zdravlje građana općine Zavidovići i to za sljedeće pozicije:
-predstavnik registriranih udruženja koja se bave zaštitom i pravima pacijenata (dva člana),
-predstavnik mladih sa područja lokalne zajednice (jedan član).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na Pisarnicu Općine Zavidovići (prizemlje zgrade) ili preporučenom poštom, u zatvorenim kovertama sa naznakom „prijava na Javni poziv za Zdravstveni savjet Općine Zavidovići – ne otvaraj”, na sljedeću adresu – Općina Zavidovići, ulica „.Safvet-bega Bašagića“ b.b. „Komisija za provođenje Javnog poziva za izbor i imenovanje članova u Zdravstvenom savjetu Općine Zavidovići“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

PREUZIMANJE:
Javni poziv za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije članova Zdravstvenog savjeta Općine Zavidovići

Zdici.info