MZ Rujnica: Demant na iznesene informacije na 46. sjednici OV Zavidovići

Dešavanja
Zgrada općine Zavidovići

Zgrada općine Zavidovići

Na redakcijski e-mail portala Zdici.info stigao je demant iz mjesne zajednice Rujnica koji prenosimo u cjelosti, a odnosi se na iznesene informacije na 46. sjednici Općinskog vijeća.

Predmet: Demant na iznesene dezinformacije na 46. Sjednici OV Zavidovići – traži se ispravaka krivih navoda

Poštovani,

Na 46. (vanrednoj) sjednici Općinskog vijeća Zavidovići održanoj 21. maja 2020. godine izneseno je niz netačnih informacija u vezi izbora i imenovanja komandanta civilne zaštite Rujnica kojim ste narušili dignitet i kredibilitet savjeta mjesne zajednice Rujnica zašto tražimo javno izvinjenje i ispravku netačnih navoda.

Naime, na 46. vanrednoj sjednici općinskog vijeća član kriznog štaba općine Zavidovići i pomoćnik načelnika službe za upravu civilne zaštite Zavidovići, gosp. Remzo Šogolj, iznio je niz netačnih konstatacija u vezi imenovanja povjerenika CZ Rujnica sa navodom da je Savjet mjesne zajednice Rujnica propustio na vrijeme dostaviti kandidata za komandanta civilne zaštite Rujnica i da isključivo savjet MZ snosi krivicu za naknadno imenovanje drugog kandidata, što će se kasnije ispostaviti i podobnog kandidata pa instrukcijama i zahtjevima od strane načelnika gosp. Hašima Mujanovića.

S tim u vezi želimo javnost obavijestiti o pravoj istini i slijedu događaja koji su pratili ovo imenovanje.

14.03.2020. godine održana je sjednica savjeta MZ Rujnica na kojoj se između ostalog našla i tačka dnevnog reda o imenovanju komandanta CZ Rujnica što se može provjeriti i iz zapisnika sa održane sjednice. Na istoj se, jednoglasno od strane 9 članova savjeta, ukazalo povjerenje članu savjeta U.I. da u narednom mandatu obnaša funkciju povjerenika/komandanta CZ Rujnica.

16.03.2020. godine proglašeno je vanredno stanje na području FBiH uzrokovano pandemijom virusa COVID-19, te je isti dan u 12:49h(vidljivo u detaljnom ispisu poziva) kontaktiran predsjednik savjeta MZ Rujnica gosp. Haris Hodžić od strane službe za upravu civilne zaštite Zavidovići sa zahtjevom da se usmeno, imajući u vidu proglašeno vanredno stanje, dostave podaci o novom komandantu CZ Rujnica sa kontakt telefonom, što je i učinjeno.

Nadalje, 18.03.2020. godine, stručni saradnik službe za upravu civilne zaštite Zavidovići, gosp. Kenan Hadžić, kontaktirao je novoizabranog komandanta CZ Rujnica, gosp. U.I., te mu saopštio da će mu kroz par dana dostaviti rješenje o imenovanju komandanta CZ Rujnica. Imenovani U.I. je 18.03.2020. godine bio u povratku iz Slovenije sa službenog puta, te mu je navedeno da će rješenje dobiti u petak.

Kako se isto nije desilo, U.I. je u ponedjeljak navratio do Općine Zavidovići gdje mu je od strane uposlenika službe za upravu civilne zaštite, gosp. Kenana Hadžića, saopštio da je načelnik i komandant štaba CZ Zavidovići gosp. Hašim Mujanović već, uz saglasnost i savjeta MZ Rujnica(što je potpuna laž jer savjet MZ Rujnica nije ovlastio drugu osobu za navedenu poziciju), imenovao drugog kandidata uz obrazloženje da I.U. nije bio dostupan i raspoloživ štabu civilne zaštite Zavidovići, što je također laž i dezinformacija.

02.04.2020. godine u službenom glasniku Općine Zavidovići( broj 03/2020 koji dostavljamo u prilogu) potvrđuje se navod gosp. Kenana Hadžića da je imenovana druga osoba inicijala E.S. suprotno zahtjevu i odlukama savjeta MZ Rujnica. Imenovana osoba se u prethodnim godinama, u dva navrata, našla na izbornim listama političke opcije koju je predstavljao i predvodio načelnika gosp. Hašima Mujanović što je dovoljno obrazloženje i razlog zašto nije ispoštovan stav i zahtjev savjeta MZ Rujnica.

Napominjemo i da je E.S. podržao kandidaturu I.U. za komandanta CZ Rujnice i da je postupio suprotno odluci savjeta MZ Rujnica prihvativši funkciju za koju nije dobio podršku od strane MZ Rujnica.

13.04.2020. godine savjet MZ Rujnica održao je vanrednu telefonsku sjednicu sa ciljem definisanja jasnog stava oko izbora povjerenika CZ Rujnica čime se osobi U.I. ponovo potvrdio mandat sa 8 glasova “ZA“.

15.04.2020. godine na protokol Općine Zavidovići je, sada u pisanom obliku, predat zahtjev br. 49/2020(kojeg dostavljamo u prilogu) sa odlukom o potvrdi izbora U.I. za povjerenika civilne zaštite Rujnica.

Unatoč jasnom dokazu o potvrdi izbora povjerenika od 15.04.2020. godine, pomoćnika načelnika gosp. Remzo Šogolj na sjednici OV-a održanoj 21.05.2020. godine izjavio je da MZ Rujnica nije dostavila nikakav zahtjev za imenovanje komandanta CZ što ga odluka br. 49/2020 u potpunosti demantuje.

Također, gosp. Remzo Šogolj je propustio navesti gore navedenu hronologiji događaja oko izbora povjerenika CZ Rujnica i usmenu komunikaciju općinskih službenika i savjeta MZ Rujnica, saopštavajući vijećnicima i građanstvu Općine Zavidovići jednostranu i osmišljenu “istinu” koja je rezultata samovolje kriznog štaba civilne zaštite Zavidovići i njegovog komandanta gosp. Hašima Mujanovića.

Zbog svega navedenog zahtijevamo javno izvinjenje kao i ispravku krivih navoda izrečenih na sjednici općinskog vijeća Zavidovići emitovane putem Radija 1503 Zavidovići i televizije Smart TV.

Molimo Vas da na idućoj 47. sjednici Općinskog vijeća Zavidovići obznanite naš demant.

S poštovanjem,
Haris Hodžić,
Predsjednik savjeta

 

Zdici.info