Nastava je realizirana na zadovoljavajućem nivou, bez većih poteškoća i dužih prekida

Dešavanja

Nastava u školskoj 2023/2024. godini za učenike završnih razreda trajala je do 07. juna, a u nekoliko škola trajat će najkasnije do 14. juna ove godine dok se ne ostvari planirani fond nastavnih sati shodno nastavnim planovima i programima. Kada su u pitanju učenici ostalih razreda, nastava se odvija do 14. juna, a najkasnije do 19. juna 2024. godine i to samo za nekoliko osnovnih i srednjih škola, tj. do ostvarenja fonda nastavnih dana. Dakle, ljetni odmor za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole i učenike od prvog do drugog/trećeg razreda srednje škole počinje u drugoj polovini mjeseca juna i trajat će do 01. septembra 2024. godine

Kraj nastave u ovoj školskoj godini bio nam je i povod je za razgovor sa Mirzom Mušijom, ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

NR: Kako ocjenjujete ovu školsku godinu i jeste li zadovoljni realizacijom nastave u osnovnim i srednjim školama u Zeničko-dobojskom kantonu?

MUŠIJA: Nastava u osnovnim i srednjim školama, u školskoj 2023/2024. godini, je realizirana na zadovoljavajućem nivou, bez većih poteškoća i dužih prekida, izuzev u slučajevima elementarnih nepogoda kao što je bilo za vrijeme nedavnog zemljotresa ili pak u situacijama kada su se u školi izvodili građevinski zahvati, rekonstrukcije i sl. Tada su škole mogle organizirati nastavu/učenje na daljinu. U ove svrhe koristi se i dalje jedinstvena platforma za realizaciju online nastave/učenja (Microsoft Office 365), odnosno aplikacija MS Teams koja podržava online kolaborativno učenje. Svaka školska godina sa sobom donosi nove izazove, ali mi na njih gledamo kao na prilike za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa i smjernice za što kvalitetniju pripremu naredne školske godine. Na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i u drugim područjima u Bosni i Hercegovini, primjetan je nedostatak nastavnog kadra za pojedine nastavne predmete, posebno nastavne predmete iz prirodnog područja i pojedine nastavne predmete koji se odnose na stručno teoretsku nastavu u školama srednjeg stručnog obrazovanja i obuke. Učenici i nastavnici iz osnovnih i srednjih škola su i u ovoj godini ostvarili zapažene rezultate na različitim takmičenjima, smotrama, festivalima rada i drugim sličnim manifestacijama koje promoviraju izvrsnost, talente i poduzetnost, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou.

NR: Možete li rezimirati aktivnosti i značajne projekte iz oblasti odgoja i obrazovanja u ovoj školskoj godini?

MUŠIJA: Kraj nastavne godine je prilika da se rezimiraju aktivnosti i značajni projektni rezultati iz oblasti odgoja i obrazovanja u ovoj školskoj godini, iako je većina projektnih aktivnosti planirana na trogodišnjem nivou i isti se nastavljaju realizirati i u narednoj školskoj godini. Ovdje mislimo na značajan broj projekata koji se realiziraju sredstvima iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, ali i projekte koji se implementiraju u saradnji sa domaćim i stranim vladinim i nevladinim organizacijama. U ovoj školskoj godini, resorno Ministarstvo je uzelo učešće u projektima koji doprinose unapređenju odgoja i obrazovanja na svim nivoima odgoja i obrazovanja, počevši od predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Kada je u pitanju oblast predškolskog odgoja i obrazovanja imamo kontinuiranu saradnju sa UNICEF-om u BiH, a u toku je realizacija projekta na državnom nivou koji finansira Europska unija pod nazivom ‘’EU za predškolstvo – Kvalitetno predškolsko obrazovanje za svako dijete’’. Nastavljene su projektne aktivnosti u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH kada je u pitanju kurikularna reforma, reforma javne uprave, digitalizacija u nastavi, rad s marginaliziranim skupinama i slično.
Saradnja s Privrednom komorom ZDK, organizacijama, Institutom i školama iz Turske, Caritasom Švicarske…
U saradnji sa „Caritasom Švicarske“, realizira se projekat ‘’Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti’’ koji u svom fokusu ima segment inkluzivnog i interkulturalnog obrazovanja. Ostvarena je saradnja sa obrazovnim institucijama Republike Turske na unapređenju segmenta inkluzivnog obrazovanja, razvoja digitalne platforme vezane za zaštitu i sigurnost mladih na internetu, a veliki broj naših škola je nastavio saradnju sa školama iz Republike Turske kroz projektne aktivnosti koje realizujemo u saradnji sa Institutom „Yunus Emre“. Kada su u pitanju projekti u školama srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, u toku je realizacija projekta pod nazivom ‘’Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje s fokusom na zelenu transformaciju’’ koji realiziramo u saradnji sa GIZ-om i Privrednom komorom ZDK. Također, započete su aktivnosti na realizaciji Regionalnog projekta OeAD-a (Austria’s Agency for Education and Internationalisation) pod nazivom ‘’Poboljšanje kvalitete učenja utemeljenog na radu kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave’’. S obzirom na potrebu i značaj kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika, stručnih saradnika i menadžmenta osnovnih škola, putem Pedagoškog zavoda Zenica, realiziran je niz projekata koji se odnose na jačanje digitalnih kompetencija, didaktičko-metodičkih kompetencija za izvođenje nastave stranih jezika, monitoring i evaluaciju, menadžment u obrazovanju i sl. Ovdje možemo istaknuti saradnju sa organizacijama UNDP, Svjetska banka, GiZ, Misija OSCE-a u BiH, Rotary klub Zenica, Međunarodno udruženje ‘’Mios’’ Tuzla, Goethe Institut, Institut Yunus Emre i sl. Važno je napomenuti da je resorno Ministarstvo uzelo učešće u izradi Akcionog plana za provedbu Garancije za mlade u okviru trogodišnjeg projekta koji implementira Međunarodna organizacija rada (ILO) i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a koji će se ekperimentalno primjenjivati na području grada Visoko od 2026. godine. Osim navedenih projekata koji su vezani za naprijed navedene segmente, resorno Ministarstvo implementira veliki broj projekata koji za cilj imaju i unapređenje uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, a koji se odnose na školsku infrastrukturu i okruženje za učenje.
U cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa, pored realizacije nastavnog plana i programa, tokom školske godine su kontinuirano realizirani različiti projekti u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona. Istaknut ćemo najznačajnije: „Izrada akcionih planova za unapređenje kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ prema inicijativi EU u BiH, UNESCO-a, UNICEF-a, Misije OSCE-a u BiH i Vijeća Evrope; „Integrirani pristup ka socijalnoj uključenosti marginaliziranih grupa“ u saradnji s Caritasom Švicarske; „Tehnička pomoć za strukovno obrazovanje i obuku SOO u BiH“- IPA projekti; „Poboljšanje kvalitete učenja utemeljenog na radu kroz jačanja uloge koordinatora praktične nastave“- regionalni kooperacijski ured OeAD-a u Sarajevu; „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje s fokusom na zelenu transformaciju“- u saradnji s Privrednom komorom; „Jačanje srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini“ i „Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini“ u saradnji s GIZ-om; „Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u BiH na osnovu zaključaka iz Rige 2021-2030. godine“ regionalni kooperacijski ured OeAD-a u Sarajevu; te „Izrada Okvira kvalifikacija u Bosni i Hercegovini“ – u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH.
Realizacijom navedenih projekata se poboljšava i unapređuje kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa, kroz pružanje podrške nastavnicima, učenicima i roditeljima.

NR: Da li su u protekloj školskoj godini rađeni određeni projekti rekonstrukcije školskih objekata, koliko je novca ukupno opredijeljeno, te kakvu saradnju imate s gradovima i općinama u oblasti izgradnje i rekonstrukcije školske infrastrukture?

MUŠIJA: U 2023. godini rađeni su projekti rekonstrukcije i investicionog održavanja školskih objekata, a u Bužetu za 2023. godinu za te namjene je izdvojeno 3.000.000,00 KM.
U protekloj godini smo imali jako uspješnu saradnju sa općinama i gradovima na području ZDK, putem Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti – sufinansiranje kapitalnih projekata za 2023. godinu, doznačena su sredstva sljedećim općinama: Općini Maglaj u ukupnom iznosu 500.000,00 KM, Općini Tešanj u ukupnom iznosu od 768.000,00 KM, Općini Olovo u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, Gradu Zenica u ukupnom iznosu 1.520.000,00 KM, Gradu Visoko u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM, Općini Doboj Jug u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM, Općini Kakanj u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM i Gradu Zavidovići u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM, a što ukupno za sve općine i gradove iznosi 4.438.000,00 KM.

NR: Ljeto donosi i upis učenika u srednje škole. Da li je upisna politika usklađena sa potrebama tržišta rada?

MUŠIJA: Upisna politika u srednje škole Zeničko-dobojskog kantona se zasniva na ispitivanju potreba tržišta rada i sugestija Tripartitnog savjetodavnog vijeća. U školskim odborima i savjetodavnim vijećima škola imamo uključene i poduzetnike i predstavnike lokalne zajednice koji učestvuju u planiranju upisa na nivou škole. Na ovaj način želimo uspostaviti vezu između srednjeg stručnog obrazovanja i tržišta rada. Bez obzira što je nadležnost obrazovanja na nivou Kantona, naše općine i lokalne zajednice su sve više partneri školama i Ministarstvu, što utiče na razvoj i kvalitet obrazovanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona objavit će se u utorak, 11.06.2024. godine.

Izvorni Članak: nasarijec.ba