Nova naredba Općinskog štaba civilne zaštite Zavidovići o skraćenju radnog vremena do 16:30

Dešavanja

Foto: Zavidovici.ba

Općinski štab civilne zaštite Zavidovići održao je, 23.03.2020. godine u 10h vanrednu sjednicu zbog praćenja situacije na terenu te poduzimanju preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i širenja korona virusa i donio je naredbu.

Na osnovu sa člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine FBiH”, broj : 39/03,22/06 i 43/10), člana 20.  Poslovnika Općinskog štaba civilne zastite Zavidovići, broj: 07-44-619-20-a/07 od 12. 11. 2007. godine i Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite Federacije BiH, broj : 12-40-6-148-36/20 od 21. 03. 2020. godine, Općinski stab civilne zaštite Zavidovići, donosi:

NAREDBU

1. Nareduje se svim prodajnim objektima na području općine Zavidovići kojima nije zabranjen rad da skrate radno vrijeme, sa maksimalnim trajanjem do 16:30 sati.

2. Nadzor nad provođenjem ove Naredbe vršiti ce inspekcijske službe i policijski organi svako iz svoje nadležnosti.

3. Naredba stupa na snagu danom donošenja iste i trajat ce do daljnjeg.

Zdici.info