Obavijest o uklanjanju snijega i leda

Dešavanja

Obzirom da je pred nama zimski period kada se mogu dogoditi neprijatnosti zbog snijega i leda, odnosno orušavanje istog sa krovova stambenih objekata to će mo Vas upoznati sa dijelom propisa koji regulišu tu oblast odnosno obraditi temu ” Uklanjanje snijega i leda ”.

1. Snijeg i led na prilazu individualnim i kolektivnim stambenim i poslovnim objektima, kao i snijeg sa drveća pokraj tih objekata, koje izlazi na javne saobraćajne površine i površine koje služe za kretanje ili zadržavanje pješaka, dužni su očistiti vlasnici ili korisnici tih objekata.
2. Vlasnici ili korisnici objekata iz stava 1. ovog člana dužni su nakon prestanka padavina očistiti snijeg i ukloniti led i na pješačkim stazama, odnosno dijelu ulice za pješake gdje staze ne postoje cijelom dužinom svoga objekta, širine potrebne za nesmetan prolaz pješaka, najviše do 1 m prema kolovozu.

U Članu 77. Odluke o komunalnom redu propisano je da:

1. Vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih i poslovnih objekata ili njihovi upravitelji, koji se nalaze uz javne saobraćajne površine i površine namijenjene kretanju ili zadržavanju pješaka, moraju na krovovima imati ugrađene snjegobrane.
2. Snijeg i led sa krovova objekta iz stava 1. ovog člana, dužni su čistiti i uklanjati vlasnici ili korisnici tih objekata.
3. Vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih objekata i poslovnih objekata koji se grade ili su u trošnom i ruševnom stanju obavezni su pored čišćenja snijega i leda sa krovova i postavljanja snjegobrana postaviti posebne znakove upozorenja radi osiguranja sigurnosti za kretanje i prolaz pješaka.

U slučaju nepoštivanja odredaba gore navedene Odluke predviđene su novčane kazne u rasponu od 50,00 -3.000,00 KM za pravna lica, a od 50,00 -200,00 KM za građane odnosno fizička lica.

Ovim putem vas obavještavamo da će u narednom periodu biti pojačan nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke od strane komunalne inspekcije i Višeg referenta za zaštitu okoline.

Izvorni članak: www.zavidovici.ba