Saopštenje za javnost – Vijećnici Općinskog vijeća Zavidovići odbili prijedlog Općinskog načelnika za rješavanje ključnih projekata

Dešavanja
Zgrada općine Zavidovići

Zgrada općine Zavidovići

Na 34. sjednici Općinskog vijeća Zavidovići, vijećnicima je dostavljen prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje kod EBRD-a ( Evropske banke za obnovu i razvoj) za realizaciju projekta pod nazivom „Zavidovići Green Infrastructure“/„Zelena infrastruktura – Zavidovići“, koji se sastoji od tri komponente:

1) Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada sa izgradnjom transfer stanice sa sortirnicom otpada,

2) Unaprjeđenje sistema daljinskog zagrijavanja kroz zamjenu postojećih kotlovima na biomasu, kao i rekonstrukcija i proširenje mreže,

3) Smanjenje gubitaka vode u mreži i iskorištenje postojećih izvora pitke vode kroz ciljanu rekonstrukciju i proširenje mreže vodosnabdijevanja.

Obzirom da su za realizaciju navedenih projekata neophodna značajna sredstva, kojima Općina Zavidovići ne raspolaže, niti je izvjesno da će biti u mogućnosti sredstva obezbijediti Budžetom Općine ili kroz grant sredstva viših nivoa, kao moguće rješenje predlaženo je zaduženje pod povoljnim uslovima kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za fazno ili potpuno rješavanje tri najprioritetnija projekta.

Općina Zavidovići je kandidovala projekat prema EBRD-u, te dobila inicijalno odobrenje za državni kredit Bosne i Hercegovine u iznosu od 5,0 miliona eura, što potvrđuje da je solventna za kreditno zaduženje. Očekivana donacija iznosi 2,5 miliona eura, a 0,6 miliona eura koristiti će se iz fondova za tehničku saradnju.
Dobra komunalna infrastruktura smatra se jednim od osnovih preduslova za razvoj privrede, a ovaj projekat predstavlja historijsku šansu za općinu Zavidovići.

Općinsko vijeće Zavidovići donijelo je Zaključak da se odbija Nacrt odluke o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje za realizaciju projekta „Zavidovići Green Infrastructure“ („Zelena infrastuktura – Zavidovići“), iako je Pomoćnik načelnika Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva Džeraldina Miličević prezentovala važnost i pozitivnu stranu projekta s ciljem poboljšanja životnog standarda stanovništva.

Zdici.info