Obavjest o provođenju Javnog poziva za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići

Dešavanja

Foto: ARHIV

Dana, 16.09.2022. godine, Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova

raspisala je Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Prijedlog projekta za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada

Zavidovići,

– Kopija Rješenja o registraciji za traženu djelatnost,

– Kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,

– Podaci o pravnom licu ili udruženju kao podnositelju zahtjeva (naziv i sjedište pravnog

lica ili udruženja),

– Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte),

– Izjavu o planiranom broju djelatnika zaduženih za brigu o psima, njihova stručna

sprema i poslovi koje će obavljati,

– Kratak opis dosadašnjeg iskustva na poslovima uklanjanja, zbrinjavanja i

udomljavanja pasa lutalica,

– Način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa veterinarskom stanicom,

– Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa Zakonom,

– Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.

DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj tabli grada Zavidovići.

Neće se uzeti u razmatranje prijave fizičkih, ipravnih lica i udruženja koja ne dostave svu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Sva zainteresirana pravna i fizička lica Prijave mogu slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD ZAVIDOVIĆI

Safvet-bega Bašagića,broj 9,72220 Zavidovići, putem pisarnice Grada Zavidovići ili preporučenom pošiljkom sa naznakom

– „Prijava na Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Zavidovići“.

PREUZIMANJE

Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica na području Grada Zavidovići

Izvorni Članak: zavidovici.ba