Potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacije za dio područja uz ulicu „Mehmed Spaho“, naselja Vučjak i Dragovac

Dešavanja

U Kabinetu općinskog načelnika, potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacije za dio područja uz ulicu „Mehmed Spaho“, naselja Vučjak i Dragovac.

Ugovor o izvođenju radova su potpisali Općinski načelnik Hašim Mujanović i Amer Halilović, direktor JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.

Nakon provedene tenderske procedure za najpovoljnijeg Izvođača radova odabrano je JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, a ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 23.166,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje radova je 60 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Projekt izgradnje dijela kanalizacije je predviđen za finansiranje Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, nakon okončanog postupka javne nabavke radova putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Izvođač se obavezuje da radove, koji su predmet ovog Ugovora izvrši prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, opisu, nacrtima, predmjerima i predračunu radova i ostalim uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba