Samo pet načelnika u Zeničko-dobojskom kantonu poštuje prava pacijenata!

Dešavanja

Foto: pravapacijenata.ba

Samo pet načelnika u Zeničko-dobojskom kantonu poštuje prava pacijenata! – Zdravstvena vijeća predstavljaju jedini mehanizam civilne kontrole nad sektorom zdravstva, a odgovorni za njihovu uspostavu su izravno općinski načelnici, odnosno, ministri zdravstva.

Mreža Naše društvo je s ciljem informiranja javnosti i podizanja svijesti o značaju i ulozi zdravstvenih vijeća u lipnju 2017. godine u Zenici održala okrugli stol na koji su bili pozvani predstavnici vladinog i nevladinog sektor koji su ujedno potencijalni članovi zdravstvenih vijeća. Pozivi za sudjelovanje upućeni su i svim načelnicima, kao i ministru zdravstva, ravnateljima domova zdravlja, nadležnih zavoda itd.

Ono što nas je posebno ugodno iznenadilo bilo je dobar odziv predstavnika općina, domova zdravlja, a vrlo pohvalnim smatramo i dolazak ministra zdravstva.

Prije održavanja okruglih stolova, svim općinama i Ministarstvu zdravstva ZE-DO kantona poslali smo zahtjeve sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama i zatražili informaciju imaju li formirano zdravstveno vijeće. Na temelju pristiglih odgovora napravili smo situacijsku analizu koju smo prezentirali na okruglom stolu, a koja je pokazala poražavajuće rezultate.

U nastavku projektnih aktivnosti fokusirali smo se na informiranje građana o značaju uspostave zdravstvenih vijeća, odnosno, uspostave partnerskih odnosa u zdravstvu. Razgovarali smo s građanima, snimali ankete i priloge vezano za probleme u zdravstvu, dijelili informativna letke itd.

Po okončanju informativne kampanje, koju smo na identičan način realizirali i u drugim županijama, svim načelnicima i ministrima zdravstva smo ponovno uputili dopise ovaj put zahtijevajući da se konkretno izjasne kada planiraju formirati zdravstveno vijeće

U nastavku pogledajte situaciju u ZE-DO kantonu, koji načelnici su formirali zdravstveno vijeće, koji su dali konkretno obećanje, a koji uopće nisu odgovorili na naš dopis, kao i na koji način je reagirala ministrica zdravstva.

GRAD ZENICA – Na naš dopis načelnik nije odgovorio, ali smo na službenoj stranici Grada našli informaciju da je 16.10.2017. godine objavljen Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog vijeća Grada Zenica,.

Još uvijek nismo dobili informaciju da je vijeće imenovano, niti smo takvu informaciju mogli pronaći na službenoj stranici Grada Zenica.

OPĆINA ZAVIDOVIĆI – Iz Općine Zavidovići dobili smo dopis u kojem su nas informirali da je Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu u pripremi za osnivanjem zdravstvenog vijeća, kao i da je za potrebe formiranja i rada zdravstvenog vijeća predložen poseban transfer u proračunu za 2018.godinu.

Dopis smo dobili 12.10.2017.godine, ali još uvijek nemamo informaciju da je formirano Zdravstveno vijeće Općine Zavidovići.

OPĆINA ŽEPČE – Načelnik nije odgovorio na dopis

OPĆINA MAGLAJ – Općina Maglaj je na naš prvi pisani zahtjev, u kojem smo tražili informacije vezano za uspostavu zdravstvenih vijeća, odgovorila u zakonskom roku i dostavila nam Javni poziv za imenovanje zdravstvenog vijeća Općine Maglaj kao i Rješenje o imenovanju Zdravstvenog vijeća Općine Maglaj. Nismo dobili informacije o dosadašnjim aktivnostima.

Rješenje o imenovanju doneseno je 03.04.2013., a članovi zdravstvenog vijeća su izabrani na mandat od 4 godine. Dakle, mandat ovog vijeća, u ovom sastavu, je istekao.

OPĆINA TEŠANJ – Općina Tešanj je na naš prvi pisani zahtjev, u kojem smo tražili informacije vezano za uspostavu zdravstvenih vijeća, odgovorila u zakonskom roku i dostavila nam Javni poziv za imenovanje zdravstvenog vijeća Općine Tešanj, kao i Rješenje o imenovanju Zdravstvenog vijeća Općine Tešanj. Nismo dobili informacije o dosadašnjim aktivnostima.

OPĆINA DOBOJ JUG – Načelnik nije odgovorio na dopis

OPĆINA VISOKO – Načelnica općine je odgovorila na naš dopis i dostavila nam tražene dokumente: Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog vijeća Općine Visoko i Odluku o imenovanju Zdravstvenog vijeća Općine Visoko. Građani Visokog najbolje mogu procijeniti jesu li za članove Vijeća odabrane kompetentne osobe, ali ono što mi sa sigurnošću možemo reći je da je Općina Visoko prepoznala značaj sudjelovanja predstavnika pacijenata u kreiranju zdravstvene politike. Za razliku od većine drugih općina, oni su napravili dobar balans kada je u pitanju sudjelovanje vladinog i nevladinog sektora. Vijeće je imenovano 26.07.2014. godine na period od 4 godine. Nismo dobili dokumentaciju iz koje bismo mogli donositi zaključke o njihovom radu u proteklom periodu.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA – Iz Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, nismo dobili odgovor na naš dopis. Podsjećamo da je ministar zdravstva sudjelovao na okruglom stolu organiziranom u Zenici u srpnju prošle godine, gdje je prezentirao nacrt Pravilnika Zdravstvenog vijeća na nivou županije/kantona. Tom prilikom je naglasio da je Pravilnikom predviđena i naknada za rad u Zdravstvenom vijeću, te obećao da će se vrlo brzo krenuti s aktivnostima formiranja Vijeća.

Još uvijek nismo dobili informaciju da je ministar ispunio dano obećanje i formirao Zdravstveno vijeće na razini županije/kanton.

Da problema u zdravstvu ove županije /kantona ima mnogo, potvrdili su nam kroz svoja izlaganja na okruglom stolu predstavnici nevladinih organizacija, ali i predstavnici zdravstvenih ustanova, općinskih i županijskih institucija i dr.

Bez aktivnog sudjelovanja pacijenata, teško će biti detektirati slabe karike samog sustava, a najbrži i najefikasniji put do tih podataka je preko prigovora pacijenata.

Zakon o pravima i obvezama pacijenata obvezuje sve zdravstvene ustanove da izvješća o prigovorima pacijenata dostavljaju zdravstvenim vijećima, koja su, između ostalog, nadležna za njihovu evaluaciju i informiranje javnosti o povredama prava pacijenata. Iz tih izvješća se iščitavaju podaci na što se pacijenti žale i kako se rješavaju ti prigovori. Ukoliko općina/županija nema formirano zdravstveno vijeće zdravstvene ustanove nemaju kome dostavljati te podatke. Na taj način se blokira formiranje uvezane baze podataka prigovora.

Također, imajući u vidu da u je u radu zdravstvenih vijeća obvezno sudjelovanje predstavnika pacijenata i nevladinog sektora, neformiranjem zdravstvenih vijeća načelnici općina i ministri zdravstava izravno blokiraju sudjelovanje pacijenata u kreiranju zdravstvene politike, a koliko je to bitno govori i činjenica da je jedno od pitanja iz EU Upitnika i sljedeće:

„Na koji način su različite zainteresirane strane u zdravstvu, naročito zdravstveni radnici i pacijenti, uključene u definiranje, validaciju, primjenu i procjenu strategija zdravstvene njege? Koji mehanizmi upravljanja postoje za tu svrhu? „

Postavlja se pitanje, kako su na ovo pitanje odgovorili načelnici općina koje nisu formirale zdravstvena vijeća i ministar zdravstva Zeničko-dobojske županije.

Izvorni članak: www.pravapacijenata.ba