Važne obavijesti iz Centra za socijalni rad Zavidovići

Dešavanja

U prilogu vam donosimo posljednje važne obavijesti iz Centra za socijalni rad Zavidovići.

Dana 07.10.2019. godine izvršena je isplata za mjesec august 2019. godine za sljedeće oblike prava iz socijalne zaštite (a koji se finansiraju iz budžeta Ze-do kantona):

1. Dječiji dodatak
2. Stalna novčana pomoć
3. Naknada za nezaposlene porodilje
4. Naknada za smještaj u drugu porodicu
5. Naknada za civilne žrtve rata
6. Naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta

Obavještavaju se korisnici prava na dječiji dodatak da su dužni do 31. oktobra 2019. godine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za dalje ostvarivanje prava.
Potrebna dokumentacija za:- NEZAPOSLENE, ZAPOSLENE I PENZIONERE
1. potvrda o prebivalištu za podnosioca zahtjeva
2. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za sve punoljetne članove domaćinstva (ovjerena kopija zdravstvene knjižice ukoliko punoljetna osoba nije prijavljena na Zavod za zapošljavanje), zadnja platna lista ili ček od zadnje penzije
3. uvjerenje o redovnom školovanju za djecu iznad 15 godina života
* napisati broj telefona na dokumentaciji

– INVALIDE, DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I DJECU BEZ JEDNOG ILI OBA RODITELJA

1. potvrda o prebivalištu za podnosioca zahtjeva
2. uvjerenje o redovnom školovanju za djecu iznad 15 godina života
*napisati broj telefona na dokumentacijiNapomena za samohrane i razvedene roditelje – pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i potvrdu iz Mjesne zajednice da nisu zasnovali novu bračnu ili vanbračnu zajednicu.Korisnicima, koji u navedenom periodu ne obnove dokumentaciju, prestaje pravo na dječiji dodatak, a može se ponovo steći podnošenjem novog zahtjeva, s tim da će im pravo teći od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

 

Zdici.info