Za korisnike socijalne zaštite Vlada ZDK utrošila 22 miliona

Dešavanja
rmk-zdk

rmk-zdk

Za korisnike socijalne zaštite Vlada ZDK utrošila 22 miliona – U 2017. godini prava na socijalnu zaštitu u Zeničko-dobojskom kantonu ostvarilo je 32.629 korisnika a za finansiranje prava iz socijalne zaštite utrošeno je 22 miliona KM iz Budžeta Kantona.

“Vlada Zeničko -dobojskog kantona je bila na nivou zadatka. I pored nasljeđenog deficita u milionskim iznosima, uspjeli smo sanirati budžet i pronaći sredstva kako bismo zadovoljili potrebe korisnika socijalne zaštite. Mislim da možemo biti ponosni na sve što smo učinili u ovoj oblasti”, izjavio je Miralem Galijašević premijer ZDK.

U narednom periodu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice će djelovati na uspostavi bolje zakonske regulative u oblasti socijalne zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine i kantona i podržavati inkluziju, integraciju i bolju zaštitu djece i odraslih osoba s invaliditetom te porodica u stanju socijalne potrebe kroz multisektorski pristup i učešće lokalnih i drugih nivoa vlasti.

U ovom smislu nastojat će održati dobru saradnju sa svim institucijama i ustanovama socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja i drugim sektorima te organizacijama civilnog društva, kako bi se ostavarila bolja zaštita stanovnika Zeničko-dobojskog kantona u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Ostvarena su sljedeća prava:

– naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za 070 korisnica izdvojeno je 9.410.257 KM
– dječiji dodatak, za 10.618 korisnika ostvareno je 19.507 prava i izdvojeno 3.645.940 KM
– novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu, za 686 korisnica ostvareno je 2.507 prava i izdvojeno 508.531 KM
– smještaj u ustanove socijalne zaštite, za 791 korisnika izdvojeno je 5.658.860 KM
– civilne žrtve rata, za 828 korisnika ostvareno je 002 prava i izdvojeno 896.436 KM
– stalna novčana pomoć, za 1.340 korisnika izdvojeno je 1.259.306 KM
– privremena i jednokratna novčana pomoć, za 1.749 korisnika izdvojeno je 165.100 KM
– osposobljavanje za samostalan život i rad, za 26 korisnika izdvojeno je 101.979 KM
– smještaj u drugu porodicu, za 101 korisnika izdvojeno je 217.774 KM
– refundacija troškova medicinskog vještačenja, za 402 korisnika izdvojeno je 37.608 KM

Zdici.info