Zavidovići: Potpisana oduka o izboru najboljeg ponuđača za radove na sanaciji i zatvaranje gradske deponije

Dešavanja

Najpovoljnija i najniža cijena prihvata se kao ponuda privrednog društva GP „HELDOVAC“ d.o.o. iz Žepča u iznosu 142.800,00 KM bez PDV-a.

U postupku dodjele ugovora o javnoj nabavci na sanaciji i zatvaranju gradske deponije, putem otvorenog postupka, objavljeno je obavještenje o javnoj nabavci broj 1374-1-3-83-48/18 od 26.09.2018. godine, od kojih je pristiglo 5 formalnog-pravno ispravnih ponuda, koje su potvrđene nakon e-aukcije i to GP“HELDOVAC“ d.o.o. Žepče sa ponudom od 142.800,00 KM, „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica sa ponudom od 143.000,00KM, „POROBIĆ“ d.o.o. Zavidovići sa ponudom od 175.897,28 KM, „MGV GRADNJA“ d.o.o. Zavidovići i „ GRADNJA“ d.o.o. Tešanj sa ponudom od 156.630,00 KM, a petu ponudu je dostavio „GEO –PUT“ d.o.o. Maglaj sa cijenom od 156.000,00 KM.

Ponuđač GP „HELDOVAC“ d.o.o. iz Žepča je ocijenjen dosadašnjim radom kao kvalifikovan , a trenutno njegova ponuda je od svih pristiglih kvalifikovanih ponuda i najpovoljnija stoga je na preporuku komisije, koja je navedena u Zaspisniku o ocjeni ponuda 02-14-2571/18 od 31.10.2018. prihvaćena kao i najpovoljnija ponuda.

Zdici.info