Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno radno vrijeme u Općini Zavidovići

Dešavanja

Obavještavaju se namještenici iz organa državne službe svih niova vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da općinski organ državne službe Općine Zavidovići vrši popunu upražnjenih radnih mjesta putem preuzimanja namještenika iz drugog organa državne službe, u skladu sa odredbama člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj: 49/05).

Popuna se vrši za slijedeća radna mjesta:

Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu:
a) Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa – 1 (jedan) izvršilac.
b) Referent za uređenje zgrade, umnožavanje materijala, pakovanje i dostavu pošte – 1 (jedan) izvršilac.
Služba za upravu geodetskih imovinsko-pravnih poslova i urbanizma:
– Viši referent za održavanje premjera katastra nekretnina – 1 (jedan) izvršilac.
Služba za upravu civilne zaštite:
– Referent – vatrogasac – vozač – automehaničar – 1 (jedan) izvršilac.
Uz prijavu na oglas, kandidati moraju priložiti u vidu originala ili ovjerene kopije:

diplomu / svjedočanstvo o srednjoj stručnoj spremi;
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili trajni);
dokaz o radnom stažu na poslovima svoje struke;
dokaz o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za radno mjesto pod brojem 3.);
dokaz o položenom vozačkom ispitu „C“ i „D“ kategorije (za radno mjesto pod rednim brojm 3.);
položen stručni ispit (za radno mjesto pod rednim brojem 1. a) i 2.)
poznavanje rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem 1. a) i 2.)
ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine);
dokaz (potvrda, uvjerenje i sl.) da je kandidat u radnom odnosu na neodređeno radno vrijeme u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, u vrijeme provođenja internog oglasa.
Pravo prijavljivanja na oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

Oglas ostaje otvoren deset (10) dana od dana objavljivanja, počev od 10.08.2020. godine.

PREUZIMANJE:
Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika na neodređeno radno vrijeme u Općini Zavidovići

Zdici.info