Obavještenje Općinskog štaba civilne zaštite Zavidovići: Nove naredbe

Dešavanja

Općinski štab civilne zaštite Zavidovići održao je, 19.03.2020. godine u 10h vanrednu sjednicu zbog praćenja situacije na terenu te poduzimanju preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i širenja korona virusa i donio je naredbu.

Na osnovu sa clana 108. Zakona o zastiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća C, Službene novine FBiH”, broj: 39/03,22/06 i 43/10), clana 20. Poslovnika Općinskog štaba civilne zaštite Zavidovići, broj: 07-44-619-20-a/07 od 12. 11. 2007. godine i Odluke o proglasenju stanja nesrece uzrokovane pojavom koronavirusa (covid 19) na području Federacije BiH, (VIada Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 408/20 od 16.03.2020. godine), Opcinski štab civilne zastite Zavidovici, donosi:

NAREDBU

1. Nareduje se obustava pruzanja usluga u trgovackim radnjama (buticima, prodaja odjeće i obuće) na području
općine Zavidovići.
2. Nadzor nad provodenjem ove Naredbe vršiti ce inspekcijske službe i policijski organi svako iz svoje nadležnosti.
3. Naredba stupa na snagu 19.03.2020. godine i trajat ce do daljnjeg.

1. Strogo se zabranjuje svim pravnim i fizičkim licima paljenje korova i niskog rastinja, i drugih zapaljivih
materija na otvorenom na podrucju opcine Zavidovici.
2. Za provodenje ave naredbe odgovorni su rukovodioci pravnih lica i fizicka lica iz tačke 1. ove naredbe.
3. Naredba stupa na snagu 19. 03.2020. godine i trajat će do daljnjeg.

PREPORUKE

– Provesti posebne mjere zaštite kojima ce spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava.

– Poslodavci koji zaposljavaju veći broj radnika trebali bi izvršiti reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, a rad koji se odvija u jednoj smjeni trebali bi rasporediti u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija veceg broja radnika na jednom mjestu

– Dati radnicima upute za rad od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, odnosno ukoliko to proces rada dozvoljava

– Omogućiti koristenje godisnjeg odmora radnicima, kao i koristenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom iii pravilnikom o radu

– Omogućiti radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina, odsustvo sa posla jednom roditelju, u slucaju da oba roditelja rade

– Otkazati sva službena putovanja, u državi i u inostranstvu, a posebno otkazati službena putovanja na koja bi se upućivali radnici sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima. Prilikom upucivanja na službena putovanja koja nije moguće otkazati, potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene institucije i ustanove na područjima gdje putuju, te obezbijediti radnicima odgovarajuca zaštitna sredstva (maske, sredstva za dezinfekciju i sl.)

– Poslodavci su obavezni u skladu sa propisima iz oblasti zastite na radu osigurati redovno i pojacano
provodenje higijenskih mjera u radnim i pomocnim prostorijama, a koje, izmedu ostalog,
podrazumijevaju ciscenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje

– Otkazati sastanke koji podrazumijevaju veci broj ucesnika. A sastanci koji su neophodni, trebali bi biti organizovani u sto vecim prostorijama, uz dovoljan razmak izmedu ucesnika sastanka (metar do dva)

– Poslodaci i radnici se upucuju da u vezi sa regulisanjem privremene sprijećenosti za rad, usljed novonastalih okolnosti, postupaju u skladu sa uputama Federalnog ministarstva zdravstva

– Poslodavci i radnici se upucuju da u svemu postupaju u skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su date teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Zdici.info